THE WORLD CHESS CHAMPIONSHIP KARPOV KASPAROV , 1986