METODICA PREDARII ISTORIEI PATRIEI , MANUAL PENTRU CLASA A XI A LICEE PEDAGOGICE INVATATORI de REASILVIA BARBULEANU , VICTORIA RADU , 1988