TEHNOLOGII IN INDUSTRIA ALIMENTARA , MANUAL PENTRU CLASA a - IX - a , LICEE INDUSTRIALE CU PROFIL DE INDUSTRIE ALIMENTARA de E. PETCULESCU , E. DIMA , V. SLIVNEANU , R. IONESCU , EC. MELEGHI , 1985
Cod: UNU73138
TEHNOLOGII IN INDUSTRIA ALIMENTARA , MANUAL PENTRU CLASA a - IX - a , LICEE INDUSTRIALE CU PROFIL DE INDUSTRIE ALIMENTARA de E. PETCULESCU , E. DIMA , V. SLIVNEANU , R. IONESCU , EC. MELEGHI , 1985
Email